Bedrijfsfilm

Veiligheid

Veiligheid en gezondheid hebben bij HDB Civiel een hoge prioriteit. De directie hecht belang aan de gezond- en veiligheid van zijn medewerkers en de vanzelfsprekende verwachtingen van de opdrachtgevers.
In het algemeen geldt op het gebied van veiligheid en milieu dat eerst de veiligheid van de mens centraal staat en ten tweede het voorkomen van materiële- en milieuschade. Bij economische belangen zullen veiligheid, gezondheid en milieu gelijkwaardig worden behandeld.
 
Ons beleid wat betreft het waarborgen van veiligheid en gezondheid is gericht op:
• Waken over de veiligheid van eigen personeel, tijdelijke medewerkers en derden (zowel toevallige passanten als andere op de werklocatie aanwezige personen).
• Voorkomen van persoonlijk letsel van eigen medewerkers, tijdelijke medewerkers, personeel van onderaannemers en medewerkers van derden.
• Goed toezien dat het materiaal, de arbeids- en hulpmiddelen volgens de instructies in het handboek worden bediend.
• Stimuleren van veilig handelen en onveilig gedrag tegengaan of bemoeilijken.
• Beschikbaar stellen van en controleren op juiste toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Voorkomen van milieuschade en materiële schade aan eigen materiaal door het goed toepassen van de vastgelegde instructies.
• Streven om een medewerker - zover dit tot onze mogelijkheden behoort - aangepast werk aan te bieden die door tijdelijke of permanente (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid niet meer in staat is zijn functie uit te oefenen. 
• We gebruiken de eisen van de internationale standaard VCA**norm als wezenlijke hulpmiddel om het beleid te realiseren. De norm is onverkort ingevoerd in de bedrijfsvoering. De medewerkers en medewerkers van onderaannemers zijn hierover volledig geïnstrueerd.