Bedrijfsfilm

Milieu

Bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten willen wij onze milieu impact continu tot een minimum reduceren en onze prestaties op milieugebied verbeteren. Het voldoen aan de wettelijke eisen is voor ons een basisvoorwaarde, waarbij wij op een hoger niveau proberen te opereren in onze bedrijfsvoering. Om ons streven naar duurzaam ondernemen vorm te geven hebben wij de principes van de ISO 14001 standaard en de CO2-prestatieladder in onze bedrijfsvoering opgenomen.
 
Ons duurzaam ondernemingsbeleid is specifiek gericht op:
•       Voldoen aan wettelijke eisen bij al onze activiteiten
•       Voorkomen van milieu-impact voor zover mogelijk binnen onze activiteiten
•       Het continu verbeteren van onze milieuprestaties
•       Onze “carbon footprint” te beheersen en te verminderen
•       Milieu gewenst gedrag te stimuleren bij alle medewerkers
•       Het uitdragen van ons milieubeleid naar onze strategische partners
 
Bij het invoeren van het milieubeleid kiezen wij ervoor om een gedrag beïnvloedende aanpak te hanteren. Het management is zich ervan bewust dat zij een rolmodel vervult in deze aanpak.
 
Wij vertalen het ambitieniveau van ons beleid jaarlijks in concrete doelstellingen en actieplannen. Wij meten onze prestaties en rapporteren hierover aan onze “stakeholders”. Al onze medewerkers worden geacht hun bijdrage te leveren, en milieu-initiatieven worden gestimuleerd.